Lärares (o)kunskap om formativ bedömning - en kvalitativ innehållsanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Elin Svensson; Rima Engström; Nicolas Hasselqvist; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vårt syfte har varit att undersöka om formativ bedömning används av lärare i Sveriges skolor och hur lärare motiverar sitt val av bedömningsform.För att ta reda på det har vi gjort en kvalitativ innehållsanalys av fem C-uppsatser som alla innehåller kvalitativa intervjuer inom ämnet bedömning. Totalt gick vi igenom 27 intervjuer med 27 lärare, vars svar vi sammanställde och tog ut jämförelsepunkter från. Dessa jämförelseteman presenterar vi i den här uppsatsen som resultat och det är de jämförelsepunkterna som ligger till grund för våra analyser och sedermera vår slutsats.Resultatet visade att flera lärare använder sig av formativa inslag i sin undervisning men att endast en av de 27 intervjuade lärarna använde sig av formativ bedömning i all sin undervisning. Det var fler lärare som själva ansåg att de arbetade formativt, men enligt vår bedömning är kunskapen bristfällig hos lärarna om vad formativ bedömning är.Uppsatsen har relevans för läraryrket då bedömning är en viktig del i undervisningen. Läroplanerna för grundskola och för de frivilliga skolformerna förespråkar dels att lärare ska vara tydliga i sin bedömning och dels att elever ska vara involverade i sitt eget lärande. De här två punkterna är huvudmoment i formativ bedömning och en del i läroplanen och därför blir det av största vikt att lärare är medvetna om vad formativ bedömning är.Vi ställer oss frågan hur rådande politiska direktiv gällande betyg påverkar vilka metoder lärarna använder.Vi eftersöker forskning där fokus läggs på elevers upplevelser av formativ bedömning och observationer hur formativ bedömning ter sig i praktiken. Vi saknar även utbildning inom formativ bedömning inom lärarutbildningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)