Hur har balanserat styrkort förändrat strategiformuleringen i svenska organisationer? : En studie om hur svenska organisationer arbetar med strategiformulering och strategikartor i relation till balanserat styrkort samt hur detta förändrat deras långsikti

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Management & Organisation; Stockholms universitet/Management & Organisation

Författare: Marie Miller; Johan Haraldsson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Strategiprocessen är en viktig fas för en organisation och är underlag för de strategiska mål, styrmått och handlingsplaner som styr den dagliga verksamheten. För de organisationer som väljer att arbeta med styrkortsmodellen ger den strategiska planen underlag till strategiska mål i strategikartan som i sin tur leder till styrmått i styrkort och vidare till individuella handlingsplaner. Tidigare forskning visar att styrkortsmodellen passar bäst vid värdebaserad styrning och är ett strategiskt beslut där hela organisationen bör förberedas och involveras. Strategikartan är en grafisk modell som enkelt kommunicerar strategiska mål och samband mellan perspektiven i styrkortet samt för att minimera risker och optimera organisationen. En av de större utmaningarna för att lyckas med strategiformulering och styrkort är att hela organisationen involveras i processen och att styrkortet integreras i affärssystem och rapportering. Syftet med denna studie har därför varit att studera och få större förståelse av hur svenska organisationer genomför strategiformulering och koppling till strategikarta och styrkort. Studien har utförts som en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. Tre organisationer har studerats som representerar olika branscher och storlekar. Resultatet visar att endast en av de tre studerade organisationerna använder strategikarta på övergripande nivå för att definiera övergripande strategier och mål. Samtliga organisationer har anpassat sina styrkort efter organisationens vision eller huvudsakliga fokusområde. En av organisationerna definierar sina huvudstrategier helt utanför styrkortsmodellen medan styrkort används avdelningsvis. En annan organisation har vidareutvecklat styrkortsmodellen med strategibokslut av trafikljusmodell, långsiktiga strategiplaner och daglig information av nyckeltal via sitt intranät.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)