Annonser i tidningar under 1700-talet : Marknadsföring av kaffe och kafferelaterade föremål i svenska tidningar under det sena 1700-talet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Författare: Marcus Follin; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna uppsats syftar till att bidra till kartläggningen av det sena 1700-talets svenska marknad och i synnerhet utvecklingen av annonser i dagstidningarna med särskilt fokus på kafferelaterade annonser. Detta genomförs genom att studera annonser från dagstidningar under tidsperioden. Utvecklingen av antalet annonser över tid kan hjälpa till att besvara vissa frågor angående både marknadens och tidningarnas utveckling. Uppsatsen lägger fokus vid annonser rörande just kaffe, kafferelaterade föremål samt kaffehus. Att undersöka utvecklingen av dessa är intressant då kaffet var en relativt ny vara under 1700-talet. I modern tid kan kaffet som regelbunden konsumtionsvara i det svenska samhället tänkas självklar men under 1700-talet så var kaffet tillsammans med andra exklusiva importvaror sedda som lyx. Vidare togs dessa nya lyxvaror inte emot med helt öppna armar på den svenska marknaden. Exempelvis så var kaffeförbud aktuella i Sverige periodvis under 1700-talets senare hälft. Detta motiverades bland annat av moraliska värderingar, skeptiska till luxuöst överflöd samt politiskt motstånd i form av merkantila ideal, skeptiska till import. Genom att studera annonser rörande kaffe kan vi dra slutsatser angående hur varan kom att bli en integrerad del i marknaden. Vi kan även dra slutsatser om hur konsumtionen ägde rum. Genom att studera utvecklingen av det totala antalet annonser kan vi dra slutsatser både rörande tidningarnas roll i marknadsföringen samt hur marknaden utvecklades i stort över tid. Tidigare forskning har inte genomförts angående annonsernas utveckling i dagspressen varför denna undersökning kan vara intressant i det större sammanhanget när det kommer till 1700-talets annonsering. Annonser rörande kaffe är intressanta att studera då de kan hjälpa till att besvara frågor angående hur och varför kaffet tog sig in på den svenska marknaden. Vidare kan undersökningen av dessa annonser bidra till att analysera vilka konsumtionsmönster som kaffet ingick i. Annonserna kan även hjälpa till att kartlägga platser för auktioner samt även analysera kaffehusens roll för kaffekonsumtionens utbredning. Uppsatsen kommer att i bakgrundsdelen gå in djupare på förutsättningarna för konsumtionen av kaffe under den valda tidsperioden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)