Patienters upplevelse av trygghet i samband med regional anestesi vid elektiv ortopedisk dagkirurgi

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Bakgrund: Förtroende, omhändertagande, närvaro och kunskap är viktiga faktorer hos sjuksköterskan för att patienten skall känna trygghet. Det opereras dagligen hundratals patienter med elektiv ortopedisk dagkirurgi i regional anestesi i Sverige. För dessa patienter spelar anestesisjuksköterskan en viktig roll under den perioperativa processen. Oro och ångest hos patienten inför operation är vanligt förekommande, vilket kan leda till en försämrad återhämtning. Ortopediska patienter upplever dessutom sämre postoperativ återhämtning jämfört med andra patientkategorier. Det är därför av stor vikt att undersöka patientens perioperativa upplevelse av trygghet för att få en större förståelse kring vilka faktorer som kan påverka patientens trygghet och därmed postoperativa återhämtning. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka patienters upplevelse av trygghet i samband med ortopedisk elektiv dagkirurgi i regional anestesi. Metod: En kvantitativ icke-experimentell enkätstudie har genomförts. Patienter över 18 år som genomgått ett elektivt ortopediskt ingrepp i regional anestesi under dagkirurgisk vård inkluderades. Patienterna valdes ut från tre sjukhus i norra Sverige. Konsekutivt urval användes, vilket resulterade i 132 analyserade enkäter. På grund av icke normalfördelat data användes Mann-Whitneys U-test, Kruskall-Wallis och Spearmans korrelationstest. Resultat: Patienter upplever trygghet under den perioperativa processen och personalen spelar en viktig roll i huruvida patienten upplever trygghet. Om patienten upplever ångest påverkar detta upplevelsen av trygghet negativt. Patienter med hög utbildningsnivå kände sig mindre trygga under operationen jämfört med patienter med lägre nivå av utbildning. Slutsats: Patienterna upplever trygghet i samband med perioperativ omvårdnad och patientens upplevelse av trygghet påverkas av faktorer som vi i personalen har stor möjlighet att påverka. Bland annat spelar kommunikation, information, bemötande och attityd en viktig roll. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)