Flerspråkighet i klassrummet utifrån ett lärarperspektiv : Lärares attityder till och praktiska tillämpning av flerspråkighet i klassrumskontext

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

Sammanfattning: Andraspråksundervisningen och samhället i stort har präglats av en enspråkig norm (Ortega, 2013). Det har funnits en oro för att modersmålet stör andraspråksinlärningen och att språk därför bör hållas isär (Lindberg, 2002). De senaste decennierna har mer och mer forskning belyst flerspråkigheten som en resurs för lärande och en flerspråkig norm inom andraspråksinlärning förespråkas. Denna studie undersöker om det bland verksamma svenska som andraspråkslärare finns ett resurs- eller bristperspektiv på modersmålet i undervisningskontext och hur lärarna ser på modersmålets roll för identiteten. Resultatet är baserat på digitala enkäter (N=61). Enkäten publicerades i en intressegrupp för svenska som andraspråk på Facebook. Undersökningen visar ett tydligt resursperspektiv på modersmålet och att flerspråkigheten används för pedagogiska ändamål. Det samstämmiga resursperspektivet diskuteras i ljuset av tidigare forskning. Det diskuteras även huruvida kontexten deltagarna befinner sig i (Facebookgruppen) påverkar resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)