Ibland kan det räcka med att texten bara läses : En jämförande studie av läsning i svenskämnet i läroplanerna Lgy70, Lpf94 och Gy11

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Den här studien syftar till att undersöka hur läsning kommer till uttryck i både innehåll och form i styrdokumenten för svenskämnet i läroplanerna Lgy70, Lpf94/Gy2000 och Gy11. De forskningsfrågor som studien besvarar handlar om vilka läsningsdiskurser som konstrueras i läroplanerna och vilka språkhandlingar som används för att undersöka hur läsning av texter kommer till uttryck och hur starkt eller tydligt språkhandlingarna är uttryckta. Genom två delstudier där den ena är inspirerad av ett diskursanalytiskt perspektiv och den andra en funktionell textanalys besvaras de två forskningsfrågorna.

Delstudierna visar att skiftet från detaljstyrd till målstyrd läroplan är tydlig. Diskursanalysen visar att det finns tydliga läsningsdiskurser i läroplanerna Lgy70–Lpf94/Gy2000, men att det i Gy11 saknas läsningsdiskurser. Den funktionella textanalysen visar att formuleringar om läsning är starkt uttryckt i alla läroplaner genom förpliktelsemodalitet av olika grad. Läsning i gymnasieskolan har gått från att uttryckas med både språkhandlingarna uppmaning och påståenden till att i Lpf94/Gy200 och Gy11 nästan enbart bestå av uppmaningar, vilket gör att lärare idag inte alls får mycket information om varför undervisning om och i läsning ska bedrivas.

Slutsatserna från denna studie är att läsning uttrycks tydligare i Lgy70 och att den förändring som skett är att läsning uttrycks mer implicit i läroplanerna Lpf94/Gy2000 och Gy11 samt att Lgy70 innehåller mer information till läraren om vad undervisningen i läsning ska syfta till medan läraren i Lpf94/Gy2000 och Gy11 måste förlita sig på sin egen tolkning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)