Kartläggning av naturbruksgymnasiers hållning av & undervisning om katt

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Sammanfattning: Antalet herrelösa och/eller förvildade katter i Sverige är ungefär 100 000 och många olika åtgärder har gjorts för att försöka få bukt med problemet. Hur ska man få kattägare att bli ansvarsfulla, att ta hand om sina katter och inte bidra till en ökad population av herrelösa katter? Studier har visat att utbildning och kunskap är mycket viktigt för människors attityd och syn på katter. Utbildning och kunskap bidrar även till en positiv inställning till kastration. Kastration som ses som en viktig åtgärd för att inte bidra till fler herrelösa katter.Syftet med denna studie var att få en övergripande bild av naturbruksgymnasiernas hållning av och undervisning om katt, vilket genomfördes som en enkätundersökning till samtliga naturbruksgymnasier i Sverige. Vad tar de upp i undervisningen om katt och hur håller skolorna sina katter? Vad använder man sig av för läroböcker och undervisningsmaterial när man undervisar om katter?6 (43 %) av de 14 skolor som håller katter har kastrerat samtliga sina katter, men näst intill lika många svarade att de inte visste om katterna var kastrerade eller inte. Det fanns även skolor som angav att de inte kastrerat alla sina katter. Vad gäller frågan om avmaskning och vaccinering av skolornas katter gjordes det förstnämnda i något större utsträckning. Även här fanns det dock skolor som svarade att de inte visste. Att försäkra, ID-märka och registrera skolornas katter i ägarregister var något som skett i mycket liten utsträckning. Fler skolor angav att deras katter var ID-märkta och registrerade än försäkrade. På dessa frågor var det en stor del av skolorna som inte visste om det skedde och i sådana fall, i vilken utsträckning. 20 (57 %) av de 35 skolor som besvarade enkäten tar upp katt i undervisningen och det var nästan uteslutande inriktningen djurvård. 10 (71 %) av 14 skolor som håller katt och tar upp dem i undervisningen gjorde det dock inte för inriktningen hästhållning och/eller jordbruk, utan enbart för inriktningen djurvård. Det visade sig även att 2 (6 %) av de 35 skolor som sa sig ha katter inte hade någon undervisning om dem alls. Frågan om läroböcker/ undervisningsmaterial var en öppen fråga där skolorna ombads ange vad skolan använder vid undervisning om katt. Av de 20 skolorna som svarat att de tar upp katt i utbildningen var det 18 som besvarade frågan. Skolornas svar visar en stor spridning på olika material och böcker som var alltifrån att bara skrapa på ytan om vad katten är till mer ingående faktaböcker.De skolor som angav att katt togs upp i undervisningen ombads ange vilka ämnesområden av utfodring, hantering, skötsel, raskunskap, beteendebehov och etologi samt djurskyddslagstiftning som togs upp. En mycket stor del av ämnesområdena tas upp av majoriteten av naturbruksgymnasierna. Det lilla som skiljer områdena åt är att utfodring och skötsel undervisas om i något högre grad än de andra.Denna studie visar att det finns möjlighet till förbättringar vad gäller naturbruksgymnasiernas hållning av och undervisning om katt. Det är viktigt att dessa förbättringar görs då skolorna ska föregå med gott exempel både i praktiken och i teorin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)