“Att göra pengarna värda” - en kvalitativ studie om konsulters delaktighet i organisationens företagskultur

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Sofia Austlid; Fredrik Zorondo Silverbern; [2019-05-07]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Konsult- och bemanningsbranschen slog nytt rekord år 2016 då det rapporterades om att 1,7% av Sveriges befolkning var sysselsatta inom branschen, och att omsättningen uppgick till 32 miljarder SEK (Kompetensföretagen, 2017). I dagsläget finns inga indikationer på att tillväxten kommer att stagnera, tvärtom fortsätter företag att nyttja extern arbetskraft i allt högre utsträckning (Statistiska Centralbyrån, 2018). Tillfällig bemanning ökar flexibiliteten och möjliggör att den inhyrda arbetskraften lättare kan sägas upp jämfört med en fastanställd.Det faktum att företag använder sig av mer eller mindre tillfälliga konsulter kan komma att ha en påverkan på organisationskulturen liksom de anställdas lojalitet, eftersom personalstyrkani de fallen besitter två eller flera arbetsgivare.Denna studie har syftat till att utveckla en förståelse för hur organisationskulturen påverkasav att ett företag nyttjar konsulter samt hur konsulterna integreras och blir medskapare avkulturen. Vidare har författarna försökt belysa de potentiella konflikter och förskjutningar av lojalitet hos konsulter som kan tänkas uppstå på en arbetsplats vid särskilda aktiviteter och uppdrag. Studien grundas på en kvalitativ metod där flerfallsstudier på fem olika organisationer har genomförts. Datan har sedan kategoriserats in i fyra olika teman som har varit utmärkande för studien. Studien har genomsyrats av teorier som är hänförliga till organisationskultur såsom “normativ styrning”, “symboler och ritualer”, “det sociala samspelet” och “lojalitet i arbetet”. Dessa teorier har legat till grund för hur vi tolkat ochanalyserat vår data.Studien har visat på att konsulter och internt anställda är medskapare av företagskulturen iolika stor omfattning. Det som har varit avgörande i huruvida konsulter blir medskapare avkulturen eller känner en tillhörighet till de båda arbetsgivarna har främst berott på konsulternas omfattning av sysselsättning på arbetsplatsen samt hur arbetsplatserna inför aktiviteter som kan förskjuta eller dra till sig det som konsulterna känner är deras tillhörighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)