Kvinnors upplevelse av en förlossning som startat genom induktion

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Förlossningsvården är i ständig förändring. Att andel induktioner de senaste 20 åren har ökat är en av dem. Flera studier pekar i riktning mot att den ökningen kommer att fortsätta. Barnmorskan ska ha kunskap och förmåga att samtala, informera och stödja kvinnor under graviditet och förlossning även när det föreligger en ökad risk för graviditets- och förlossningskomplikationer, vilket det kan göra vid induktion. För att kunna ge ett gott stöd innan, under och efter en förlossning som startat genom induktion behöver barnmorskan kunskap om kvinnors upplevelser. Studiens syfte är att beskriva kvinnors upplevelse av en förlossning som startat genom induktion. En kvalitativ metod med induktiv ansats där datamaterialet utgörs av kvinnors skrivna berättelser. Analysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2007). Elva kvinnor med erfarenhet av en förlossning som startat genom induktion har delgett sina upplevelser. I resultatet framkommer tre huvudkategorier; Att spegla sin förlossning i bilden av en normalförlossning, Att föda genererar många känslor och Bemötandet är centralt för upplevelsen av förlossningen. Resultatet visar att kvinnorna hade positiva förväntningar inför förlossningen som skulle startas genom induktion men att de beskrev även att det kändes som att inte föda på riktigt och att det gick emot deras tidigare tankar om att föda naturligt. De kände en oro för hur induktionen skulle komma att påverka barnet och uttryckte tankar om att de hade svårt att lita till sin kropp när förlossningen forcerats fram. Kvinnornas behov av information var stort och de upplevde ofta att de inte fått tillgång till det i den utsträckning som de önskat. Kvinnorna lade stort fokus på personalen och deras bemötande och det framkom att barnmorskans stöd var viktigt för kvinnans upplevelse av sin förlossning. En relation som byggde på ömsesidighet och respekt kunde uppväga upplevelsen av jobbiga undersökningar och interventioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)