Rektorernas förväntningar : Vilka förväntningar har åtta rektorer på specialpedagogers yrkesroll och arbetsuppgifter i grundskolan?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Studiens syfte var att studera åtta rektorers förväntningar på specialpedagogers yrkesroll och arbetsuppgifter på individ-, grupp- och organisationsnivå samt undersöka om rektorernas förväntningar var uttalade bland specialpedagoger och övrig personal på skolan. Resultatet av studien visade att de åtta intervjuade rektorerna har kunskap om specialpedagogers kompetens och skillnaden mellan specialpedagogers och speciallärares kompetenser. De intervjuade rektorerna berättade att i deras verksamheter gör specialpedagoger ofta speciallärares uppgifter även om rektorerna önskade att det vore annorlunda. Rektorerna skulle vilja ha både specialpedagog och speciallärare anställda på skolorna, men olika faktorer bidrog till att det inte var möjligt. Rektorerna upplevde att förväntningarna på specialpedagogerna var uttalade bland lärare och övrig personal på skolorna, men upplevelser fanns ändå att det var något som måste tas upp och arbetas vidare med. En slutsats utifrån studiens resultat är att specialpedagogers yrkesroll och arbetsuppgifter varierar kraftigt beroende på bland annat skolans ledning. Vilka traditioner som finns på skolorna samt vilket synsätt rektorer hade på elever har stor betydelse för specialpedagogers uppdrag. Det framkom att de intervjuade rektorerna ofta har både kompensatoriskt perspektiv och kritiskt perspektiv gällande synen på elever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)