Vi har ingen direkt dialekt : En kvantitativ undersökning av attityd till den egna dialekten

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Författare: Linnea Blidstam; [2016]

Nyckelord: Dialekt; enkät; landskap; attityd; identitet;

Sammanfattning: Syftet med denna undersökningen är att jämföra attityd till den egna dialekten beroende på var man kommer ifrån och vilken dialekt som talas på orten man växte upp. För att undersöka har följande frågeställningar använts: Hur skiljer sig attityden till den egna dialekten mellan olika områden och spelar faktorer som om informanten bor kvar på orten eller ej och om föräldrarna har samma uppväxtort någon roll? Även frågan om vilken skillnad i attityd till den egna dialekten i jämförelse med tidigare forskning kring attityder till olika dialekter kommer besvaras. För att svara på syftet och frågeställningarna genomfördes en enkätundersökningen som delades på Facebook. Sammanlagt kunde det sammanställas resultat från tolv landskap och två större städer. Utifrån tidigare forskning var tanken att om många som flyttat från uppväxtorten vill flytta tillbaka till orten och om en eller båda föräldrarna kommer från samma uppväxtort som informanten har man antagligen en positiv attityd till den egna dialekten. Detta visade sig att det i vissa fall stämde, men dock inte i alla. En av de mest intressanta delarna var att undersöka om tidigare forskning kring attityder till andras dialekter stämde överens med attityden till den egna dialekten. Detta visade sig att det inte stämde. Många av de dialekter som klassas som dialekter som andra inte har en positiv attityd till hamnade i stället högt upp i denna undersökning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)