En studie om jämställdhetens roll i ämnet Hem- och konsumentkunskap : - sett ur ett lärarperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Abstract

Examensarbetets syfte är att belysa Hem- och konsumentkunskapslärares uppfattningar om jämställdhetsperspektivet utifrån Lgr 11. Vi har utifrån ett genusperspektiv undersökt hur Hem- och konsumentkunskapslärare samtalar och resonerar kring jämställdhet i relation till sin undervisning. I Lgr 11 står det att skolan aktivt ska främja för lika rättigheter och möjligheter för pojkar och flickar. Skolan har ett stort ansvar att motverka traditionella könsroller genom att bemöta eleverna på ett sätt som inte förstärker genusordningen dvs. vad som anses vara manligt och kvinnligt. Studien har genomförts med intervjuer som metod utifrån teman som besvarar arbetets frågeställningar. Utifrån ett genusperspektiv har vi valt att utgå från genusordningen som teoretisk utgångspunkt.

     De intervjuade var 7 stycken Hem- och konsumentkunskapslärare, fyra stycken kvinnliga och tre stycken manliga. Studien visade att genusordningen reproduceras i Hem- och konsumentkunskap genom att normen om att det är kvinnan som ska vara i köket fortfarande lever kvar hos många elever. Samtliga lärare tyckte att jämställdhetsperspektivet var viktigt och relevant att ta upp i undervisningen men majoriteten hade inte uppfattat att det stod med som en egen punkt att belysa i kursplanen för ämnet.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)