Kostnader och mervärde för byggnad klassificerad enligt Miljöbyggnad : Referensobjekt; Kvarteret Skeppshandeln 1, Hammarby Sjöstad

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning:

Byggnader och dess användare står för upp emot en tredjedel av jordens förbrukade naturresurser och 40 procent av jordens totala energiförbrukning. För att spara på jordens resurser och minska energiförbrukningen är det viktigt att finna byggnadslösningar som inte belastar klimatet ytterligare. Idag efterfrågas hållbara byggnader allt mer av hyresgäster vilket innebär att fastighetsägarna, för att vara konkurrenskraftiga, måste göra investeringar för att miljöklassificera sina byggnader.

Miljöbyggnad är ett sätt att miljöcertifiera både nyproducerade och befintliga byggnader. Systemet baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis och är till för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Miljöbyggnad är indelad i fyra klassificeringsnivåer; KLASSAD, BRONS, SILVER och GULD, där BRONS i flera utav fallen motsvarar Boverkets byggregler (BBR). Certifieringen baseras på manualer med tre områden; energi, inomhusmiljö och material.

Detta examensarbete undersöker om en miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad klassificeringsnivå GULD innebär en merkostnad i jämförelse med BBRs krav. Arbetet har dessutom undersökt om miljöcertifieringen generarar i något slags mervärde och om de eventuella merkostnaderna för certifikatet understiger detta.

Examensarbetet baseras på byggnaden Kvarteret Skeppshandeln 1 i Hammarby Sjöstad som är projekterad och producerad för att uppnå klassificeringsnivå GULD.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)