Relationen mellan inflation och ekonomisk tillväxt: Bevis från fyra länder i Sydasien

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Louis Daved; [2023-02-09]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I denna avhandling har en autoregressiv distribuerad lagmodell (ARDL) använts för att analysera sambandet mellan ekonomisk tillväxt och inflation i fyra sydasiatiska länder med hjälp av årliga data. Huvudsyftet var att undersöka om det finns ett samband mellan ekonomisk tillväxt och inflation. De erhållna resultaten visar att det finns ett positivt samband mellan ekonomisk tillväxt och inflation, vilket innebär att en ökning av inflationen i ett land kan leda till ökad ekonomisk tillväxt och vice versa. Felkorrigering modellen visar även att det finns en kortsiktig relation mellan variablerna. Dessutom visar den i vilken utsträckning inflationen har en tendens att återgå till den långsiktiga jämvikten när relationen förändras på kort sikt. Det är viktigt att notera att det finns gränser för hur mycket inflation som kan vara bra för den ekonomiska tillväxten. Hög inflation kan leda till osäkerhet och minskat konsumentförtroende, vilket kan ha negativa effekter på ekonomin. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan inflation och ekonomisk tillväxt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)