Hur antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen kan leda till resistenta bakterier på kött

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Författare: Emma Nilsson; [2019]

Nyckelord: antibiotika; resistens; animalieproduktion; kött;

Sammanfattning: Antibiotikaresistensen ökar globalt och är ett stort samhällsproblem redan idag. Animalieproduktionen använder en stor del av världens antibiotika och bidrar på så sätt till en ökad re-sistensutveckling. Det är stor skillnad på mängden antibiotika som används och hur den an-vänds till animalieproduktionen mellan länder både globalt och inom Europa. Likaså är det en markant skillnad i prevalensen av resistenta bakterier mellan länder, där viss del kan förklaras av mängden antibiotika som konsumeras i landet. I denna studie har hög antibiotikaanvändning setts leda till mer antibiotikaresistens. Kycklingkött hade högre andel resistenta bakterier än fläsk- och nötkött. svenskt fläsk- och nötkött sågs även ha en lägre andel resistenta bakterier än länder med högre antibiotikaanvändning. Antibiotikaresistens är dock ett komplext ämne där flera faktorer spelar in och resistens kan förvärvas även om antibiotikaanvändningen är låg i landet, genom till exempel import och resande till andra länder. I den här studien kartläggs antibiotikaanvändningen och resistensläget i ett urval av länder för att hitta samband och spridningsvägar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)