Kvinnorna i IS och Al-Qaida: skillnader och likheter

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Kvinnans roll har varit och är fortfarande betydande för organisationernas utveckling och framgång, vilket framgår i det resultat vi kommit fram till. Kvinnors roll i IS och Al-Qaida är på många sätt relativt lika eftersom de båda har en traditionell syn på kvinnors roll i samhället. Majoriteten av kvinnorna är därför verksamma inom rekrytering eller som supportrar. IS syn på kvinnor är strikt och håller sig till traditionella könsroller om kvinnan som liten och hjälplös och mannen som beskyddande och macho. Inom Al-Qaida så varierar kvinnors roll beroende på vilken förgrening de tillhör, i Irak och Saudiarabien är det nämligen vanligare med kvinnliga självmordsbombare medan de i Al-Qaidas ledning är tveksamma till att kvinnor deltar aktivt i strider. Genom att titta på vilka huvudargument som använts vid tidigare forskning så har vi gjort en komparativ studie mellan IS och Al-Qaida för att ta reda på vilken roll kvinnan har.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)