Säkerhet i molnet: en kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

Författare: Fedja Mehmedagic; Simon Olsson; [2011]

Nyckelord: Molnet; Moln; Säkerhet; Cloud Computing;

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats behandlar säkerhet inom molnet. Med hjälp av en litteraturstudie inom ämnet kombinerat med intervjuer av företag som både använder och erbjuder molntjänster undersöker vi vad företagen har för kunskap om säkerhetsbrister inom molnet. Utöver säkerhetsfrågor har vi även belyst en rad generella frågor kring molnet; varför företag använder molnet och vad de upplever som för- och nackdelar med tjänsterna. Vidare argumenterar vi för införandet av en standard som kommer att klargöra vilka säkerhetsrutiner som molnföretagen erbjuder. Uppsatsens resultat är av intresse för den som står inför ett beslut att införa molntjänster, eller den som redan använder molnet men har funderingar kring dess säkerhetsaspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)