Uppsats inlagd av Nadja Aula : Attityd till oskuldsnormen

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Nadja Aula; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Oskuldsnormen är ett begrepp som står för att bevara sin oskuld fram till äktenskapet och är ett överordnad värde inom hederstraditioner. Vissa motsägelser och föreställningar har kretsat kring strukturen av mödomshinnan. I denna studie ville man undersöka svenska gymnasieelevers attityd till oskuldsnormen och sambandet mellan mödomshinnans struktur. Deltagarna bestod av 93 gymnasieelever i åldrarna 17-21. En enkätundersökning genomfördes, där attityden till oskuldskraven och föräldrars förväntningar på oskuldsnormen tillfrågades även kunskapsnivån om mödomshinnans struktur. Resultatet visade att elevers attityd till oskuldsnormen inte har någon relation till kön. Däremot visade studien att elever med utländsk bakgrund har en mindre negativ attityd till oskuldsnormen jämförd med svenska elever. Studien visar även att elever som har en positiv attityd till oskuldsnormen har en något bristande kunskap om mödomshinnans struktur. Studien skulle kunna bidra till en attityd förändring bland ungdomar samt att upplysa skolor att en bristande kunskap kring mödomshinnans struktur finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)