Det digitala klassrummet : En systematisk litteraturstudie om digitala verktyg i anknytning till skrivundervisning i mellanstadiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att ge en överblick av den forskning som gjorts om digitala verktyg i anknytning till skrivundervisning i mellanstadiet. Studien är en systematisk litteraturstudie som undersöker vilka digitala verktyg som inkluderas i skrivundervisning och vilka fördelar och nackdelar dessa har. Multimodala digitala verktyg är vanligt att inkludera i undervisningen enligt forskningen men även traditionella skrivprogram med inbyggd rättstavning. De multimodala digitala verktygen motiverar elever till att skriva och gör det möjligt för dem att knyta skrivprocessen till sina egna intressen. Rättstavningsprogrammen hjälper elever i skrivprocessen genom att stava rätt till svåra ord. På så sätt flyter skrivandet på lättare utan att elever fastnar vid stavningen. Rättstavningen kan även bli ett hinder i elevers skrivutveckling. Ibland sker felrättningar av ord som kan skapa förvirring. Digitala verktyg kan ibland bli ett hinder för elever i skolan då datorspel och sociala medier är mer intressant för dem än skolarbetet. Det är därför viktigt att inkludera digitala verktyg på ett eller annat sätt i undervisningen för att motivera eleverna. Digitala verktyg som påminner om datorspel eller sociala medier som elever håller på med på fritiden visar forskningen är motiverande för eleverna. Detta påverkar deras skrivutveckling till det bättre. Det viktigaste enligt forskningen är däremot att lärare besitter den digitala kompetens som krävs för att undervisa med hjälp av digitala verktyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)