Tillämpning av effektstabilisering i PLC

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

Sammanfattning:

Syftet med examensarbetet är att digitalt tillämpa en stabilisering av pendlingar i den aktiva effekten hos en synkrongenerator för vattenkraft kopplad till ett distributionsnät.

Implementeringen är tänkt att ske i en PLC som redan hanterar andra delar av magnetiseringen.

Effektstabiliseringen görs genom att en motverkande styrsignal skickas till magnetiseringsutrustningen vilken i sin tur påverkar generatorns uteffekt. Denna motverkande styrsignal kan tas fram på olika sätt.

Två modeller, av IEEE standardiserade, för effektstabilisering undersöks, PSS1A och PSS2B.

En Simulink-modell över ett distributionsnät med generator byggs upp för att testa effektstabiliseringen.

Diskretisering av den ena standarden utförs för att digital implementering ska kunna ske. Tester utförs även på denna modell för att kunna validera dess funktion i jämförelse med den kontinuerliga.

Den tidsdiskreta modellen görs om till ett matematiskt uttryck tillämpbart i PLC:n.

Jämförelse sker mellan simuleringarna och den tillämpade modellen genom mätningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)