Patienters upplevelser av att vara vakna under operation : - En metasyntes

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Operationssjuksköterskan ansvarar för patientens perioperativa omvårdnad där målet är att utföra individanpassad och professionell vård på en personcentrerad nivå. Den dagkirurgiska och den polikliniska verksamheten ökar i takt med att vården utvecklas vilket innebär att allt fler patienter opereras under regional anestesi idag. Detta ställer högre krav på operationssjuksköterskor vilket medför att de måste förstå hur patienter kan uppleva en vaken operation för att kunna ge god och personcentrerad vård. Forskningsfråga: Hur upplever patienter som genomgår regional anestesi att vara vakna under operation? Metod: Uppsatsen är utformad som en kvalitativ metasyntes där tolv studier inkluderats i resultatet. Metasyntes innebär att tidigare forskning förs samman och skapar en djupare nivå av ett fenomen.  Resultat: Resultatet visade att patienter huvudsakligen behöver information för att kunna ha kontroll och känna sig delaktiga under operationen. Det visade sig att personalen har en betydande roll för att patienterna ska känna sig trygga under operationen. Resultatet visade att patienterna använder sig av olika copingstrategier, bland annat musik, för att hantera situationen de befinner sig i under en operation. Slutsats: Personalen har en betydande roll för patientens upplevelse under en operation. För att de ska känna sig delaktiga och ha kontroll över situationen behöver patienterna vara väl informerade. Det krävs att operationssjuksköterskor avsätter tid till patienten för att skapa en relation som kan ligga till grund för att kunna tillämpa en personcentrerad vård. Dock är detta en utmaning för operationssjuksköterskor idag då tiden med patienter före en operation ofta är mycket kort och intensiv. Därför kan denna uppsats ligga till grund för djupare kunskap och initiera forskning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)