Speciallärares tankar om att motivera elever till läsinlärning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Författare: Helena Olsson; [2020]

Nyckelord: KASAM; lärande; läsinlärning; motivation;

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka hur några speciallärare talar om arbetet med att motivera elever till läsinlärning. Det är en kvalitativ studie inspirerad av fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen genomfördes utifrån intervjuer med sex speciallärare och en tematisk analysmodell har använts i analysarbetet. I resultatet framkom det att speciallärarnas tankar kring motivation i läsinlärning i första hand handlade om relationer, både med elev-elev, elev-lärare samt lärare-vårdnadshavare. I undervisningen påtalade speciallärarna att det var viktigt att lärarna hade goda kunskaper som gjorde att de kunde variera arbetssätt för att väcka elevernas intresse och lust till att lära. Denna variation gällde även när lärarna skulle bedöma elevernas arbeten. Det var av stor betydelse att denna bedömning kontinuerligt återkopplas till hemmet, eftersom studien visar att vårdnadshavarnas feedback var en av de viktigaste redskapen när det gällde motivation hos elever. Ytterligare en faktor till ökad motivation enligt speciallärarna i studien var att det rådde ett tillåtande klassrumsklimat och att kunskaperna sattes i ett sammanhang. Speciallärarna betonade vikten av att eleverna behövde uppleva att de blev sedda och bekräftade.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)