Institutionen för Fastigheter och Byggande Centrum för Bank och Finans

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Författare: Firass Sjönoce; [2014]

Nyckelord: kultur; Management; Kina.;

Sammanfattning:

Det här arbetet är en jämförande kvalitativ studie av den svenska och kinesiska ledarstilen. Denna studie är till för den som ska åka iväg och jobba i Kina i en ledarroll. Det är inte en lätt uppgift då dem två ledarstilarna skiljer så väl åt, vilket har sin grund i att båda kulturerna också skiljer sig åt. Studien går därför in och redovisar för båda kulturerna, jämför och letar efter skillnader samt likheter. Den börjar med en redovisning av vad kultur är som definierat av den framstående kulturforskaren Geert Hofstede. För att vidare erkänna kultursgap och den kulturella blindheten vi lider av. Sedan beskrivs båda kulturer och ledarstilar utifrån utvald litteratur vilket följs av den kvalitativa forskningen. Resultatet visar att den största skillnaden ligger i det hierarkiska spelet och att respekten upplevs som något helt annat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)