Är aktiesplit fortfarande en hitt? : En eventstudie om aktiesplitar och överavkastning tidigt 2000-tal kontra sent 2010-tal

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Effektiviteten på de finansiella marknaderna är något som studerats utifrån många olika perspektiv. Vad den effektiva marknadshypotesen i sin helhet påstår är att all information som tillkommer snabbt inkorporeras i aktiepriset utan att investerare har haft en chans att agera, vilket omöjliggör arbitragemöjligheter och således en chans till en positiv abnormal avkastning. Denna studies sätt att undersöka detta fenomen är att studera avkastningen vid genomförandet av en aktiesplit på stockholmsbörsen för att se om någon positiv abnormal föreligger. Studien är gjord i form av en eventstudie där aktiesplitar som genomförts under åren 2000 - 2006 och 2015 - 2019, där de undersökts och genomgått statistiska tester. Dessa olika tidsperioderna har till en början analyserats var för sig för att sedan jämföras mot varandra för att undersöka ifall skillnader föreligger. Studien har kommit fram till att positiv abnormal avkastning förekommer vid genomförandet av en aktiesplit på stockholmsbörsen och kan även se tendenser på skillnader mellan de olika undersökningsperioderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)