Det blåser kring vindkraft! : En kontroversstudie om vindkraftsetablering på Västkusten

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

Sammanfattning:

Vårt syfte med denna studie är att undersöka de kontroverser som uppstått vid vindkraftsetableringar på Västkusten. Detta syfte innefattar frågeställningar om vilka argument och aktörer som är inblandade och vad som formar en aktörs åsikter.

Anledningen till att vi valde detta område var på grund av ett förslag vi fick från en konsult inom området. När vi studerat ämnet närmare insåg vi att det existerar kontroverser kring de olika etableringar som skett och även runt de som endast är i planeringsstadiet. Dessutom insåg vi att det inte fanns mycket aktuell forskning inom området.

Studien är baserad på material som har insamlats i form av samrådsredogörelser, artiklar, insändare och fyra utförda intervjuer. Tolkning av materialet har skett utifrån en diskursanalys som gett resultat i form av tre olika diskurser inom kontroversen; Miljödiskursen, Lekmannadiskursen och den Ekonomiska diskursen. Det som resultat och analys visar är att aktörer som representerar motståndarna främst är privatpersoner. Förespråkarna är vanligtvis kommuner, företag och andra parter som vill etablera vindkraft. Argumenten som läggs fram av motståndarna är mer lokalt förankrade medan förespråkarna talar om allmännytta och globala intressen. Motståndarna vill generellt sett inte se någon förändring i närmiljön då de anser denna som värdefull natur. Samma natur som förespråkarna istället anser kunna vara vacker även efter en vindkraftsetablering.

Våra slutsatser är att kontroversen är uppdelad i två framträdande parter, för och emot. De som är neutrala i frågan har inte kunnat urskiljas i materialet. Förespråkarna och motståndarna tenderar att peka på en ovilja att förstå varandra och en ständig debatt kretsar kring vilka kunskaper och argument som anses vara legitima. Böhler (1998) talar om en orörd natur som en symbol för framtidstro. Inom denna finner vi en paradox då motståndarna argumenterar för en orörd natur, samtidigt som de vill bruka och vistas inom denna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)