Think like a brand, act like a publisher : En kvalitativ studie om rörligt material som en del av egenproducerad content marketing

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Som ett resultat av digitaliseringen har dagens konsumenter blivit allt svårare att nå via traditionella marknadsföringsmetoder. Som följd av detta måste företag hitta nya strategier för att effektivt nå ut till sin målgrupp. Företagen måste skapa innehåll som attraherar konsumenten till att självmant ta del av den - utan att upplevas som påträngande. Detta fenomen kallas content marketing. Med sitt ursprung i content marketing har begreppet brand publishing vuxit fram som en uppgraderad och effektiviserad version där marknadsföringen skapas internt genom journalistiska principer. Syftet med denna studie är att analysera användningen av egenproducerat rörligt material som en del av content marketing hos företag i Umeåregionen. Detta för att vidare bedöma efterfrågan av att implementera egenproducerat rörligt material i deras marknadsförings- strategi. Utifrån detta ges praktiska rekommendationer till ICT-företag verksamma inom media- och underhållningsbranschen i form av förslag på nya potentiella kundsegment. För att uppfylla syftet har vi genom en kvalitativ studie intervjuat sakkunniga inom olika branscher i Umeåregionen. Vi har genomfört sju stycken semistrukturerade intervjuer som transkriberats och sammanställts. Den teoretiska referensramen har sedan ställts i relation till empirin i en analys som utgått från studiens huvudsakliga teman: Content marketing, brand publishing och rörligt material som innehållsformat. Utifrån detta har vi lyckats besvara forskningsfrågan: “Hur nyttjar och värderar lokala företag egenproducerad content marketing i form av rörligt material i sin marknadsföring?”. Studiens resultat visar på att det finns en efterfrågan bland deltagande respondenter att implementera egenproducerat rörligt material i marknadsföringsstrategin, samt att det till viss del redan nyttjas. Den största anledningen till varför respondenterna inte redan har implementerat strategin är på grund av avsaknad av resurser i form av kunskap, tid och likvida medel. Av teorin att döma är brand publishing en strategi som kan implementeras på alla typer av företag - oberoende av storlek och företagsform. Utifrån vår empiri att döma, lämpar sig dock strategin bäst för företag som riktar sig mot konsumenter där behovet av att tränga igenom perceptionsfiltret är större i och med den nya digitala köpprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)