Effekt av D-vitaminsupplementering på insulinresistens hos kvinnor med PCOS och D-vitaminbrist - En systematisk översiktsartikel

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: SammanfattningTitel: Effekt av D-vitaminsupplementering på insulinresistens hos kvinnor med PCOS och D-vitaminbrist - En systematisk översiktsartikelFörfattare: Miranda Brander och Emma HillringHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-06-04Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, är den vanligaste orsaken till reproduktiva problem hos kvinnor och prevalensen är ca 10-15% hos kvinnor i fertil ålder i Sverige. Större delen av kvinnorna med PCOS har insulinresistens och detta påverkas negativt av vitamin D-brist, vilket också är vanligt förekommande hos kvinnor med PCOS. Ett mått på insulinresistens är HOMA-IR.Syfte: Undersöka om supplementering av vitamin D har någon effekt på insulinresistensen hos kvinnor mellan 18 och 45 år, med PCOS och D-vitaminbrist.Sökväg: Litteratursökningar genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. De sökord som användes var polycystic ovarian syndrome, PCOS, polycystic ovary syndrome, Vitamin D och supplementation.Urvalskriterier: Inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska, humanstudier, RCT-studier med kvinnor 18-45 år, PCOS enligt Rotterdamkriterierna, vitamin D-brist (25(OH)D under 50 nmol/L eller 20ng/ml), vitamin D-supplementering (2500-3600 IU/dag vilket innebär 62,5-90 μg) samt att interventionen pågick under max tre månader.Datainsamling och analys: Efter sökning i PubMed 26/4-19 och i Scopus 9/4-19 granskades de artiklar som sökningen resulterade i. Först granskades titel och abstract och artiklar som inte passade inklusionskriterierna exkluderades. De artiklar som återstod granskades först enligt SBUs mall för kvalitetsgranskning för randomiserade studier och sedan med SBUs mall för GRADE. Varje steg gjordes först enskilt av de två författarna och sedan diskuterades resultatet tillsammans.Resultat: Fyra studier kvalitetsgranskades och en av dessa studier exkluderades på grund av medelhög risk för bias. Två av de återstående studierna visade att supplementering av vitamin D hade signifikant effekt på HOMA-IR men den tredje studien visade ingen signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. Vid GRADE-granskningen sänktes evidensstyrkan på grund av att en av studierna hade medelhög risk för bias, det fanns vissa problem med överförbarheten då alla tre studier var gjorda i Iran samt att en av studierna inte kunde påvisa signifikant effekt av behandlingen. Slutsats: Det finns begränsad evidens för att supplementering av vitamin D har effekt på insulinresistens hos personer med PCOS och D-vitaminbrist (++).Nyckelord: PCOS, insulinresistens, supplementering, vitamin DAbstract på engelskaTitle: The effect of vitamin D supplementation on insulin resistance in women with PCOS and vitamin D deficiency - A systematic reviewAuthors: Miranda Brander och Emma HillringAdvisor: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkProgramme: Programme in Dietetics, 180/240 hp ECTSType of paper: Bachelor in Clinical Nutrition, 15 ECTSDate: 2019-06-04Background: Polycystic ovarian syndrome, PCOS, is the most common reason for reproductive problems for women and the prevalence is 10-15% for fertile women in Sweden. The majority of women with PCOS are insulin resistant and this is affected negatively by vitamin D deficiency, something that is also common for women with PCOS. A measurement for insulin resistance is HOMA-IR.Objectives: The purpose of this study is to investigate if vitamin D supplementation has an effect on insulin resistance for women in the ages 18-45 with PCOS and vitamin D deficiency.Search strategy: Searches were made in the data bases PubMed and Scopus. The terms that were used for the search were: polycystic ovarian syndrome, PCOS, polycystic ovary syndrome, Vitamin D and supplementation.Selection criteria: Inclusion criteria were articles written in English, studies made on humans, RCT-studies made on women in the ages of 18-45 years, PCOS according to the Rotterdam criteria, vitamin D deficiency (25(OH)D below 50 nmol/L or 20ng/ml), vitamin D supplementation (2500-3600 IU/day or 62,5-90 μg/day) and a maximum of three months of intervention.Data collection and analysis: After the searches in PubMed 26/4-19 and Scopus 9/4-19, the articles found in the search were reviewed. First the titles and abstracts were read and articles that did not fit the inclusion criteria were excluded. The remaining articles were first reviewed using an SBU template for reviewing the quality and then using an SBU template for GRADE. Each step was first made separately by the authors and then the result was discussed together.Main results: Four studies were reviewed using the quality template and after this one of the articles was excluded due to a medium risk for bias. Two of the remaining studies showed that vitamin D supplementation had a significant effect on HOMA-IR while the third did not show any significant effect. While using the GRADE template the level of evidence was lowered due to differences in the result of the studies, one study had an increased risk of bias and a possible problem of transferability because all three studies were conducted in Iran.Conclusions: There is limited evidence that vitamin D supplementation has an effect on insulin sensitivity for people with PCOS and vitamin D deficiency (++).Keywords: PCOS, insulin resistance, supplementation, vitamin D

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)