"Det är väl inte lagstiftningen utan arbetssättet att ständigt bli bättre som är utmaningen" : om lagförändringars påverkan på socialtjänstens arbete med utsatta barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning:

Genom hela 1900- och början av 2000-talet har det tillkommit lagar eller gjorts lagändringar för att säkerställa att barn som är familjehemsplacerade får så bra vård som möjligt. År 2006 sändes dokumentären ”Stulen barndom” som visade på hur illa barn hade haft det under en barnhemsplacering. Den debatt detta skapade resulterade i nya paragrafer i Socialtjänstlagen och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Målet med denna studie var att undersöka om socialtjänsten i tre kommuner i Sverige hade implementerat den nya lagen och om arbetet hade förändrats och i sådana fall hur. Studien är byggd på semistrukturerade intervjuer med tre kommuner av olika storlek. I varje kommun intervjuades socialnämndens ordförande och en socialsekreterare inom socialtjänsten som arbetade med utredningar och placeringar av barn och eller tonåringar. I resultatet kan man se att en viss förändring skett av socialtjänstens arbete efter lagändringarna, men det som är avgörande i arbetet med utsatta barn är viljan hos politiker och socialsekreterare att göra ett gott arbete för att säkerställa att barnet bästa är i fokus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)