Klassläraren och den nyanlända eleven : En studie om hur klasslärare arbetar med nyanlända elever som direktplacerats i ordinarie klass

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanfattning: I dagens skola direktplaceras nyanlända elever i yngre åldrar oftast i ordinarie klass. Många klasslärare ställs därmed inför uppgiften att undervisa elever som inte har grundläggande kunskaper i svenska. Syftet med denna studie är därför att öka kunskapen om hur klasslärare i årskurs 1–2 arbetar med nyanlända elever som direktplacerats i ordinarie klass. Genom att observera lärare i undervisningssituationer och intervjua dem efteråt har slutsatser om lärarnas arbetsmetoder dragits. Även den stöttning och kognitiva utmaning som nyanlända elever får har undersökts. Resultatet visar att lärarna använde varierade arbetsmetoder men att enskilt arbete dominerade i undervisningen. Stöd gavs i form av bilder, demonstrationer, digital teknik, studiehandledare och förstaspråket. Aktiviteterna som eleverna deltog i innebar ibland hög kognitiv utmaning men oftast arbetade eleverna för att träna upp sina färdigheter inom läsning, skrivning och räkning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)