Traumats ansikte: en kvalitativ studie om upplevelser och erfarenheter av trauma vid PTSD och depression - ur ett patientperspektiv

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur patienter med traumarelaterad diagnos eller depression beskriver upplevelser och erfarenheter av självupplevda trauman för att få en bättre uppfattning om trauma som fenomen. Generellt beskrivs trauma som ett tydligt fenomen, som avskiljs från naturliga händelser i livet och som innefattar både subjektiva reaktioner och långvariga konsekvenser, som påverkar självuppfattningen. Händelsers karaktär har betydelse, men är inte alltid överensstämmande med DSM-kriterierna för PTSD. Psykologiska mekanismer som tycks betydelsefulla för hur trauman processas rör sig om faktorer som affektreglering, coping/försvarsmekanismer, omedvetna processer, hur trauman relateras till och integreras med tidigare föreställningar om självet och världen och hur tidiga anknytningsmönster inverkar. Resultaten diskuteras i förhållande till aktuella traumateorier och implikationer för behandling. En hypotes är att traumainriktad psykoterapi har relevans för andra patientgrupper än enbart dem med PTSD.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)