Närståendes upplevelser vid palliativ vård i livets slutskede. : Vad är viktigt på riktigt?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård; Linköpings universitet/Medicinska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Den palliativa vården innefattar att främja den hälsorelaterade livskvaliteten för patienten samt att stötta de närstående. Syfte: Att beskriva vad närstående upplever är viktigt vid palliativ vård i livetsslutskede. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med en systematisk ansats. Artikelsökningen utfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Efter kvalitetsgranskning återstod 15 artiklar som gick vidare till innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att närstående tyckte det var viktigt med en god kommunikation och ett bra bemötande då information och en god personal-patient-närstående relation gynnade välmående. För att de närstående skulle klara av och orka med att följa patienten i den palliativa vården behövde de känna sig trygga genom en god stöttning och lugn omgivning. Genom god symtomlindring samt att personalen såg till en personcentrerad omvårdnad, ansåg de närstående att patienterna fick en god och värdig död. Slutsats: För att främja närståendes hälsa är det viktigt med praktiskt och emotionellt stöd. Sjuksköterskan måste agera professionellt samt besitta goda kunskaper inom palliativ omvårdnad för att vara förmögen att bemöta de närstående i den ofta utsatta och sårbara situationen de befinner sig i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)