Språkstödjande undervisning på lågstadiet : Några klasslärares uppfattningar om och erfarenheter av att framgångsrikt arbeta språkstödjande i syfte att förebygga läs- och skrivsvårigheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Författare: Malin Botold; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Då 20-25 procent av Sveriges befolkning är i någon form av läs- och skrivsvårighet kan man räkna med att det i varje klass finns några elever som befinner sig i det. Många forskare är eniga om att det är viktigt att tidigt identifiera dessa elever för att forma rätt undervisning och stöd. Lärarens kunskap om läs- och skrivlärande samt skicklighet i att undervisa är viktigt för elevers lärande. Syftet med denna studie är att undersöka några klasslärares erfarenheter av och uppfattningar om hur de framgångsrikt kan arbeta språkstödjande i år 1-3 i syfte att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Studiens forskningsfrågor besvarar vilka uppfattningar och erfarenheter några klasslärare i år 1-3 har om vilka metoder som är framgångsrika att arbeta med i syfte att minska risken att elever hamnar i läs- och skrivsvårigheter, hur de tidigt kan identifiera samt stödja elever som riskerar eller är i läs- och skrivsvårigheter. För att besvara forskningsfrågorna har semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra lärare vars klasser läsåret 2016/17 gjorde höga resultat på de nationella proven i svenska för år 3. Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet och som analysverktyg används följande begrepp: mediering, den proximala utvecklingszonen samt scaffolding. Resultatet visar att lärarnas undervisning kännetecknas av en balanserad läs- och skrivundervisning. Lärarna identifierar tidigt de elever som är i eller riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter genom tester och diagnostiska signaler i klassrumsarbetet. För att stödja elever som är i eller riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter anpassar lärarna metoder, arbetssätt och material efter elevernas behov. De använder sig av olika stödstrukturer. Av de elever som identifieras att befinna sig i eller att riskera att hamna i läs- och skrivsvårigheter får de flesta stöttning i klassrummet. Några får stöttning enskilt eller i liten grupp tillsammans med specialläraren eller fritidspersonal.  I arbetet med dessa elever finner klassläraren även stöd hos specialläraren som samtalspartner i frågor som rör läs- och skrivlärande. Även det kollegiala lärandet och reflekterandet av undervisningen är viktigt för lärarna i deras språkstödjande arbete i syfte att förebygga läs- och skrivsvårigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)