”Man använder drama alldeles för sällan, eller gör man det?” : En belysning av metoder inom drama som förskollärare använder för att utveckla förmågan till lärande hos barn.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Författare: Tina Wiede; [2019]

Nyckelord: Förskola; Drama; Metod; Lärande;

Sammanfattning: Denna studie syftar till att belysa vilka metoder förskollärare använder sig av för att ge barn förutsättningar att utveckla förmågan till lärande genom drama. Förskolans läroplan (Lpfö 98 2018) innehåller flera mål, bland annat drama, men inte några bestämda metoder. I denna studie kommer förskollärare att intervjuas för att se vilka metoder inom drama som de använder och förskollärarnas argument för deras användning av metoderna. Genom att undersöka vilka metoder inom drama som förskollärare anser att de använder i lärandesyfte kan bidra till barns utveckling genom att belysa vilka lärande egenskaper drama har att erbjuda i förskolans verksamhet. Empiri har samlats in till studien genom inspelade ostrukturerade intervjuer med förskollärare. Metoder som rollek, rollspel, forumspel och dramatisering är vad förskollärarna använder i vardagliga situationer i fri lek samt aktiviteter med syftet att bearbeta konflikter som har uppstått i barngruppen. Teater är den enda metoden samtliga förskollärare använder, men som alla inte är eniga om det lärande innehållet av. Förskollärarna har alla positiv syn på drama som ämne och använder sig av drama i lärandesyfte och anser att de borde använda drama mer än de gör i nuläget. Utöver att barnen ges förutsättningarna till att utveckla förmågor som empati, social kompetens och uppfattning av vad som är rätt och mindre rätt. Förskollärarna anser att drama är ett roligt ämne där barn kan ”släppa loss”, ”gå utanför boxen”, vilket kan öka intresset för lärande hos barnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)