Asylboenden som välfärdstjänst : En studie om utförarnas idéer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning: I denna C-uppsats har vi mot bakgrund av att Migrationsverket inte längre driver några flyktingförläggningar i egen regi, studerat det aktörslandskap som tagit över denna uppgift. I studien har vi intervjuat två offentliga, en ideell och tre privata aktörer som driver asylboenden. Vi har utgått från att asylboenden är en välfärdstjänst och att utförarna därför står för tillämpningen av en välfärdstjänst. Syftet har varit att studera de olika utförarnas idéer om asylboenden som välfärdstjänst och analysera idéerna utifrån ett ideologiskt förankrat ideal om välfärd. Därför har vi utarbetat idealtyper som vi baserat på Esping-Andersens (1990) typologi av korporativa (konservativa), liberala och socialdemokratiska välfärdsregimer och kompletterat våra idealtyper med annan teori. Social stratifiering, reglering, dekommodifiering och vinstintresse är de begrepp som ingått i de idealtyper vi använt oss av. Urvalet har varit målstyrt och vi har därför inte ämnat generalisera resultatet över ett större urval. Vi har däremot beskrivit utförarnas idéer genom att härleda de till ideal om välfärden. Vi har i resultatet konstaterat att samtliga utförare som vi intervjuat i princip delar de socialdemokratiska idealen om att asylsökande ska ha rätt till offentlig välfärd och att asylboenden ska finansieras med offentliga medel. Skiljelinjen mellan utförarna går ifråga om reglerings och vinstintressesdimensionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)