Med hänsyn till brukare och ståndort, två dimensioner av ett hållbart växtval : utformning av gårdmiljö hos Bostadsrättsföreningen Solhöjden

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Sammanfattning: Med en utveckling där våra städer utgörs av allt tätare bebyggelse håller dess gröna miljöer på att förvandlas till en exklusiv vara. För att säkra staden som en god miljö för människor att leva i krävs att vi utnyttjar dessa miljöer till att skapa positiva upplevelser som kan stärka oss i vardagslivet. Här får bostadsgården en särskilt viktig roll som en av våra mest vardagsnära gröna miljöer. I detta arbete undersöks hur man med brukarens tycke och smak i centrum kan skapa en hållbar, välutnyttjad och grönskande bostadsgård där den givna ståndorten anger förutsättningarna. För att hitta några verkliga förutsättningar att arbeta mot har jag valt att göra ett utformningsförslag till en större bostadsgård i Lund. Bostadsgården tillhör Bostadsrättsföreningen Solhöjden. Utgångspunkten för ett hållbart växtval har varit att anpassa förslaget till brukarnas behov och önskemål. Deras åsikter och önskemål har samlats in via en enkät. I enkäten har jag även undersökt hur de boende uppfattar befintligt växtmaterial. Resultatet skulle kunna stämma in i det scenario jag målat upp om att den repertoar av växter som används idag ofta inte tillfredställer målgruppens behov. De boende uppfattar befintligt växtmaterial som intetsägande. I sin oförmögenhet att skapa de upplevelsevärden som gör gården till ett alternativ till privata balkonger och uteplatser kan man säga att ytan inte utnyttjas tillräckligt effektivt. Den tillfredställer inte de behov vi har av stimulans, avkoppling, social gemenskap och trygghet. Jag pekar också på en kompletterande tolkning av dagsläget där det befintliga växtmaterialet utgör en bra grund där det finns utrymme för de boende att själva sätta sin prägel på gården. Om den gröna miljön ska komma till nytta och användas krävs att den anpassas efter sina brukare. Deras behov och åsikter måste stå i fokus vid planeringen. Till grund för förslaget till utformning ligger även rådande ståndortsförhållanden. Det har visat sig att den aktuella platsen innehåller två, i dagens urbana samhälle, mycket vanligt förekommande problem. Dels skapar de höga husbyggnaderna en kraftig vindutveckling som försämrar klimatet både för människor och växter, dels har byggandet av husen och anläggandet av gården resulterat i ett kompakterat jordlager. I mitt arbete visar jag även på möjligheter att mildra dessa problem. Sett i ett större perspektiv kan de små förändringarna mot målgruppsanpassade miljöer som är livskraftiga och långvariga bidra till en mer hållbar utveckling av staden som en plats att leva och bo i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)