När livet stannar - upplevelser hos närstående till potentiella organdonatorer.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Cecilia Johansson; Sara Jakobsson; [2013-04-15]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: En sjuksköterskas vardag består av att möta och lindra lidande hos så väl patienter som närstående. För de patienter som blir aktuella för organdonation spelar de närstående stor roll då det i vissa fall blir deras uppgift att tolka den avlidnes vilja. Efterfrågan på organ är idag större än tillgången och av 219 möjliga avlidna donatorer i Sverige år 2011 valde 143 att donera sina organ efter egen eller närståendes vilja. Lidande, kris och sorg är personliga upplevelser som bland annat kan utlösas av en nära anhörigs död. Vanliga reaktioner på detta är chock och irrationellt tänkande. För att kunna stödja de närstående och lindra deras lidande måste sjuksköterskan veta vilka upplevelser de närstående har. Syftet med denna studie var att belysa de närståendes upplevelser när en anhörig dör och blir aktuella för organdonation. Elva kvalitativa artiklar har granskats som samtliga belyst fenomenet närståendes upplevelser när en nära anhörig konstaterats hjärndöd och blivit aktuell för organdonation. Nio av artiklarna hittades via systematiska sökningar i PubMed och Cinahl, de övriga två hittades via manuella sökningar. Resultatet sammanfattades i tre huvudteman: Upplevelser vid konfrontation med döden, med subteman förvirring, lidande, hopp om överlevnad samt acceptans. Upplevelser kring vårdgivarna, med subteman trygghet, tröst och bekräftelse samt utanförskap, misstänksamhet och tvivel. Upplevelser kring organdonationen, med subteman, ambivalens, skydda och bevara den döde, behov av information, ett slag i ansiktet samt en mening med döden. Vårdgivarna och dess bemötande hade stor inverkan på de närståendes upplevelser. Sjuksköterskan har som omvårdnadsansvarig en viktig roll att se till att närståendes behov tillgodoses och att de får ett gott bemötande. Korrekt och tydlig information är viktigt för att undvika förvirring och skapa trygghet. Genom ökad medvetenhet hos hälso- och sjukvårdspersonal kring närståendes upplevelser i samband med organdonation kan närståendes lidande lindras. Ett gott bemötande och ett gott stöd från vårdgivare kan också leda till att de närstående lyckas fatta ett beslut som de kan stå för en längre tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)