Att existera som transperson i vården – Vikten av bemötande och kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Transpersoner har alltid existerat, men mer eller mindre öppet. Hur ser tillgången till vård ut idag? Hur kan sjuksköterskan tillgodogöra patienter med transidentitet en vård på lika villkor, fri från fördomar och diskriminering? Hur kan utbildningen för sjuksköterskor utvecklas och hur kan kunskapsbarriärer övervinnas? Transpersoner riskerar att utsättas för respektlöst bemötande i mötet med vården, och många undviker att söka vård på grund av rädsla för denna respektlöshet. Hälsa innebär en god hälsa och en vård på lika villkor för alla personer, men transpersoner upplever inte dessa likabehandlingsvillkor. Syfte: Att identifiera hälsorelaterade faktorer för transpersoner i samband med hälso- och sjukvård. Metod: En litteraturöversikt över aktuell forskning inom transpersoners hälsa och ohälsa, samt hälso- och sjukvårdens bemötande och kunskap om transpersoner. Resultat: Hälso- och sjukvårdspersonal har idag svårt att bemöta patienter med transidentitet, på grund av samhällsnormer och strukturer, brist på kunskap och egna förutfattade meningar. Transpersoner riskerar både att drabbas av respektlöst bemötande i mötet med vården, samtidigt som det även finns en risk att personalens okunskap bidrar till transpersoners ohälsa. Slutsats: En bättre kunskapsgrund för hälso- och sjukvårdspersonal när det gäller HBTQIA-grupper i allmänhet och transpersoner i synnerhet, kan underlätta för en god och respektfull vård där personalen kan informera och hjälpa sina patienter, istället för att låta patienterna undervisa dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)