Upplevelser av behovet att smärtlindra små barn vid vaccination eller venprovtagning samt de metoder som används

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

Bakgrund: Barnets upplevelse av den första vårdkontakten är av stor betydelse, eftersom smärtsamma ingrepp på barn kan medföra problem vid framtida sjukvårdsbesök och kan orsaka långvarig sjukvårdsrädsla. På BVC kan procedurrelaterad smärta förorsakas vid venprovtagning eller vaccination. Exempel på smärtlindringsmetoder vid procedurrelaterad smärta är amning, EMLA och distraktion. Syfte: Studiens syfte var att beskriva BVC-personalens upplevelser av små barns behov av smärtlindring vid vaccination och/eller venprovtagning samt de metoder som användes för smärtlindring. Metod: För att besvara vårt syfte gjorde vi bandinspelade, semistrukturerade intervjuer med 8 personer som arbetar inom BVC med små barn i åldern 3 månader, 1-2 år och 5-6 år. Analys: Intervjutexten analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Resultat: Vid analysen framkom följande fyra domäner: Upplevda behov av att smärtlindra barn vid vaccination och Metoder för smärtlindring av barn vid vaccination, Upplevda behov av att smärtlindra barn vid venprovtagning och Metoder för smärtlindring av barn vid venprovtagning. Det framkom vid analysen att det var få som upplevde behov av att smärtlindra små barn vid vaccination, däremot vid venprovtagning var upplevda behov att smärtlindra små barn större. Med barnets stigande ålder använder sig intervjupersonerna av flera olika metoder samtidigt, så som att distrahera eller att använda sig av leksaker. Diskussion: Resultatet jämförs med metoder för smärtlindring som har stöd i forskning. Redan använda metoders verkan bekräftas men förslag på ytterligare smärtlindringsmetoder ges. Med ökad spridning av redan befintlig kunskap, kan BVC- personal med sin lyhördhet bemöta och guida barnet på ett sätt som kan motverka och lindra procedurrelateradsmärta. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)