Tjänsteleverantörers ansvar för medhjälp till upphovsrättsintrång

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Charlene Holmström; [2011-01-21]

Nyckelord: Immaterialrätt; IT-rätt;

Sammanfattning: Den snabba utvecklingen av Internet och P2P teknologi har haft en djupgående inverkan på vårt sätt att hantera information. Idag kan i princip vem som helst, med tillgång till en dator och Internetanslutning, snabbt och utan kvalitetsförsämring, överföra och tillgängliggöra stora mängder med information via P2P nätverk. Detta har medfört både fördelar och problem; Fördelen ligger självfallet i att P2P teknologin har möjliggjort helt nya former för utnyttjande och spridning av information. Samtidigt har möjligheten, att snabbt distribuera och kopiera information över Internet, gett upphov till en omfattande piratkopiering. Även om P2P teknologin i sig inte är olaglig används tekniken ofta av fildelare för att sprida upphovsrättsligt skyddat material utan rättighetshavarnas tillstånd. När intrång sker via Internet är det ofta svårt att identifiera den användare som begått den brottsliga eller skadeståndsgrundande handlingen. Därför har rättighetshavare i praktiken ytterst små möjligheter att göra gällande sina rättigheter. I allmänhet är det enklare att identifiera de aktörer som möjliggjort och medverkat i förmedlingen av det upphovsrättsligt skyddade materialet, det vill säga aktörerna bakom P2P nätverken. Rör det sig vidare om kommersiella tjänstetillhandahållare, har de troligtvis också större ekonomiska resurser att ersätta rättighetshavarna för eventuella skador som uppkommit till följd av spridningen. Det är följaktligen ingen större överraskning att rättighetshavare vill hålla aktörerna bakom P2P nätverk ansvariga för de upphovsrättsintrång som begås med hjälp av deras tjänster. Enligt svensk rätt kan aktörerna bakom P2P nätverk hållas straffrättsligt ansvariga för medhjälp till upphovsrättsintrång om de känner till eller rimligen borde känna till att intrång sker på deras nätverk och de med råd eller dåd främjar intrånget. Medverkansansvaret är tämligen långtgående och kan drabba även de som endast obetydligt har bidragit till den brottsliga gärningen. Utöver det straffrättsliga ansvaret kan aktörerna också hållas skadeståndsrättsligt ansvariga för medhjälp till upphovsrättsintrång antingen enligt de särskilda skadeståndsprinciperna i upphovsrättslagen eller enligt de allmänna skadeståndsprinciperna i skadeståndslagen. Det finns dock en rättslig möjlighet för aktörerna att undgå ansvar för medhjälp till upphovsrättsintrång förutsatt att de uppfyller de särskilda rekvisiten uppställda i E-handelslagens ansvarsfrihetsbestämmelser för tjänsteleverantörer. Huruvida aktörerna kan falla inom ramarna för ansvarsfrihetsbestämmelserna är i väsentlig grad beroende av vilken typ av tjänster som aktörerna tillhandahåller och hur dessa tjänster är tekniskt utformade. P2P nätverk är dock på grund av deras tekniskt komplexa funktion något svåra att per automatik placera in i en viss kategori av tjänsteleverantörer. För närvarande råder det också en viss osäkerhet kring hur olika typer av nätverk skall klassificeras inte minst till följd av en tämligen begränsad praxis i såväl Sverige som övriga Europa. Den praxis som finns är dessutom motstridig. Något givet absolut svar finns således inte. Istället måste varje P2P nätverk bedömas individuellt i förhållande till de särskilda krav som uppställs i respektive ansvarsfrihetsbestämmelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)