Medium och kommunikation - En studie om Det Okända

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Problem Reality tv-programmet Det Okända har blivit kritiserat för att ha en tvivelaktig etik då de skapar underhållning av andras olycka, vi menar dock att ett program som Det Okända kan fylla en viktig funktion för sin publik. Vi anser att det är märkligt att tron på det ockulta och övernaturliga, ett hopp om liv efter döden, kan få människor att liknas vid enfaldiga individer utan verklighetsförankring, när de i själva verket kanske bara saknar sina bortgångna släktingar eller väljer att vara öppna för möjligheten? Det kan liknas vid en religiös tro där livet efter döden många gånger är en självklarhet; fast där religionen klarar sig relativt lindrigt undan är det värre för de som väljer att tro på ”spöken” och ”andar”. Metod och material Vi har valt att utföra en cultural studies studie där vi använder oss av en receptionsanalys och en textanalys för att studera vår empiri. Empirin består av 12 avsnitt av tv-programmet Det Okända samt 58 respondenter från Det Okändas publik. Resultat och slutsatser Rädslan för döden genererar en tro på något större, vilket reality tv-programmet Det Okända tar vara på; här inbjuds publiken till en meningsskapande process där ”spöken” utgör en viktig komponent i ideologin. Livet tar inte bara slut utan tittarna kan känna hopp och finna tröst i att nära och kära fortfarande finns kvar efter döden. Detta kan således hjälpa dem i deras vardag; att bearbeta sorger eller rädsla. Förutom den nytta vi här kan se, fungerar även Det Okända som en normaliserande kanal för de troende och i programmet kan de finna likasinnade som de kan identifiera sig med.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)