Man behöver inte veta hans namn : En samtalsanalys om hur andraspråkselever upprätthåller ett samtal med hjälp av uppbackningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Syftet med min studie är att undersöka samtalsstrukturer mellan fyra elever med svenska som andraspråk. Studien utgår ifrån Conversation Analysis, CA, och fokuserar på vilka former eleverna använder sig inom uppbackningar och hur de använder dessa för att upprätthålla samtalet.      Deltagarna består av två elever i årskurs 8 och två elever i årskurs 9. Samtalet de fick genomföra var att diskutera 10 frågor utifrån ett filmklipp. Samtalen var 7 minuter respektive 11 minuter långa som transkriberades och analyserades.      Resultatet för denna studie är att eleverna använder sig av uppbackningar för att signalera att ämnet anses avslutat och ett nytt ämne bör introduceras. Slutsatsen för denna studie är att valet av uppbackningar och deras placeringar beror på faktorn om talaren förväntas fortsätta tala, avsluta sin samtalstur eller om det förväntas ett ämnesbyte. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)