Minskning av ställtider

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Detta examensarbete behandlar hur olika företag reducerar ställtider samt hur de förhåller sig tillvarandra och beskriven teori. Problemområden som detta arbete behandlar är huvudsakligen standardiserad arbetssätt, produktionsplanering samt rengöring och underhåll. Arbetet går främst ut på att analysera tillvägagångssätten, faktorer samt metoder som bidrar till hur företag reducerar ställtider. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fyra olika företag gjordes en litteraturstudie som stöd till de olika problemområden som företagen brottas med. Genomförande av kodning som går hand i hand med semistrukturerade intervjuer som var till hjälp för att få en tydligare helhetsbild över företagens syn på hur ställtider reduceras men gjorde det även enklare att hitta samband och mönster i förhållande till de problem som bidrar till ställtider. En analys och jämförelse gjordes mellan de fyra olika företagen för att se hur de eliminerar de problem som uppstår i produktionen. Det kunde påvisas att det rådde både likheter och olikheter bland företagen. De främsta likheterna var hur företagen eliminerade problemområden som uppstod. De olikheter som fanns bland de olika företagen kunde knytas till ledningens kunskap om just ställtidsreduktion, det rådde olika kunskapsnivåer. En annat viktig faktor som bidrog till olikheter bland företagen var deras storlek i volym som i sin tur även påverkar produktionsförmågan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)