"Den musikaliska kvalitetens ideologi" : Jan W Morthenson, kvalitetsbegrepp och musikestetik i en debatt under svenskt 1970-tal

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

Författare: Mikael Tjernberg; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

 

 ABSTRACT

Mikael Tjernberg:"Den musikaliska kvalitetens ideologi" – Jan W Morthenson, kvalitetsbegrepp och musikestetik i en debatt under svenskt 1970-­tal. Uppsala Universitet: Institutionen för musikvetenskap, uppsats för 60 poäng, 2007.

Året 1974 präglade starka polariseringar den svenska musikens situation. Modernister kontra traditionalister/"populister", progressiv musikrörelse kontra vad som stämplades som "kommersiellt". Samma år författade tonsättaren Jan W Morthenson en essä i tidskrif­ten Tonfallet, i vilken han redogjorde för hur de kulturella kvalitetsnormerna, enligt hans me­ning, blivit alltmer problematiska. Repliker levererades av så högt ansedda skandinaviska musikpersonligheter som Gunnar Bucht, Per Nørgård och Henrik Colding­Jørgensen, och debatten har med anledning härav kommit att utgöra ett högst intressant tidsdokument.

I uppsatsen granskas debattens samtliga inlägg för att påvisa de olika musikestetiska idéer som var rådande i samtiden. Något som jag särskilt uppmärksammat är frågor rörande populärmusik, varom meningarna tydligt går isär: Morthenson omnämner den i hårda ordalag såsom varande en "tillfällig frestelse", under det att Hans Gefors å andra sidan anser den ha djup delaktighet i den traditionskontinuitet som 1900­talets konstmusik övergivit. Den omdefiniering av de musikaliska kvalitetsbegreppen som var debattens egentliga och huvudsakliga fråga väcker inte några bifall i replikerna, men samtidigt förnekas i inget av dem heller den distansering som Morthenson åberopar den samtida komponisten och den traditionella publiken emellan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)