Undervisning i sex och samlevnad : En litteraturstudie som visar vad sex- och samlevnadsundervisning innehåller inom de naturvetenskapliga ämnena, samt syften med att undervisningen sker i grundskolan

Detta är en M1-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Författare: Cimberly Lehman; Elin Lundström; [2020]

Nyckelord: Sex och samlevnad;

Sammanfattning: Litteraturstudien syftar till att undersöka kunskapsområdet sex och samlevnad för att ge en inblick gällande vilket innehåll som inryms i undervisningen och av vilka skäl den bedrivs. Områdets komplexitet och bredd samt syfte att i svenska skolor undervisas ämnesöverskridande, kan vara en orsak till att undervisningen är otillräcklig eller uteblir. Ur ett naturvetenskapligt perspektiv har både nationell och internationell litteratur eftersökts genom ett målstyrt urval, följt av tematisk analys vid bearbetandet av det utvalda materialet. Detta resulterade i fyra teman, med syfte att besvara forskningsfrågorna, som bland annat visar att barn kommer i pubertet i yngre åldrar än tidigare, hur undervisning tenderar att kretsa kring överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter, samt att barn och unga gärna vänder sig till vänner för kunskap kring sexualitet men även ser skolan som en plats för inhämtandet av kunskaper. Den emotionella delen av ämnet har dock en tendens att förbises, då den är mer abstrakt och kräver diskussion som rör exempelvis värderingar, relationer och känslor. Undervisning i områdets helhet krävs för att möjliggöra arbete i förebyggande syfte, för att barn och unga ska få grundläggande kunskaper som kan utgöra en stadig grund inför deras framtida liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)