Omvårdnadsinterventioner till preoperativ ångest

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion/Bakgrund: Ett stort antal operationer utförs varje år och preoperativ ångest är ett vanligt omvårdnadsproblem som drabbar patienten både fysiskt och psykiskt. Tillståndet kan leda till att patienten får en negativ upplevelse av sjukhus, negativ påverkan på det postoperativa förloppet samt förlängd återhämtning, vilket leder till ytterligare lidande för patienten, längre vårdtider samt mer kostnader för vården. Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kompetensområde och bör ske utifrån personcentrerat förhållningssätt. Syfte: Var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner till patienter med preoperativ ångest. Metod: Litterastudien är utformad enligt anvisningar av Rosén (2017), kvalitetsgranskningen enligt Forsberg & Wengström (2016). Resultatet består av åtta vetenskapliga artiklar. Databassökningarna utfördes i CINAHL, PsycInfo och PubMed.  Resultat: Litteraturstudien beskriver information, musikterapi och massage som användbara omvårdnadsinterventioner.  Slutsats: Litteraturstudien visar att information kunde förmedlas genom olika metoder samt att informationen bör individanpassas utifrån patientens behov och resurser. Vidare beskrevs musikterapi som en användbar omvårdnadsintervention. Det framkom även att massage var en intervention som sjuksköterskan kan nyttja, dock konstaterade resultatet att det förekom kulturella skillnader vilket bör beaktas. För fortsatt forskning hade det varit önskvärt att studera effekten av omvårdnadsinterventionerna alternativt användbara kostnadseffektiva omvårdnadsinterventioner till postoperativa komplikationer, då flertalet studier belyser sambandet mellan preoperativ ångest och postoperativa komplikationer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)