Spelvanor, sociala medier och betyg bland högstadieelever

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Studier har visat på att sociala medier är den mest använda aktiviteten på internet och 90 procent av ungdomarna mellan 16 och 24 deltar i någon form på sociala medier. Detta har visat sig leda till distraktion och tappad information hos elever samt att elever med en hög användning av sociala medier presterar sämre i skolan. Spel har även det visats ha vissa negativa effekter på skolprestation men även vissa positiva. Syftet var att se om och hur användandet av sociala medier och spel påverkar högstadieelevers skolprestation. I en enkätundersökning deltog 131 högstadieelever från två orter i Mellansverige. Resultatet visade att sociala medier inte hade någon relation till betyg, spelvanor hade en positiv relation till engelska och istället stod närvaro för den största effekten. Utifrån resultatet diskuteras spelandets fördelar samt nackdelar i relation till betyg. Vidare ges förslag på framtida forskning utifrån att spel kan ses som ett lärandemoment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)