Att leva med bröstcancer : En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är en livshotande sjukdom och den vanligaste cancertypen hos kvinnor samt den främsta dödsorsaken bland kvinnor i hela världen. Att drabbas av bröstcancer kan skapa stort lidande både psykisk och fysisk. De vanligaste behandlingsmetoderna vid bröstcancer är kirurgisk behandling, strålbehandling, kemoterapi och endokrin behandling. Syftet: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturöversikt användes. Resultatet från de femton inkluderade vetenskapliga originalartiklar, sexton kvalitativa och en kvantitativa sammanställdes till ett eget resultat. Vid artikelsökning användes databaserna PubMed och Cinahl. Resultat: Utifrån analysen identifierades fyra kategorier och fyra subkategorier: Upplevelser av att leva med förluster, Upplevelser av rädsla och osäkerhet, Upplevelser av stöd (Behov av informationsstöd, Behov av emotionellt stöd, Behov av socialt stöd, Behov av religiöst stöd) och Upplevelser av att hitta mening i livet. Diskussion: Huvudfynden i resultat visade att kvinnor med bröstcancer upplevde sorg över att förlora sitt bröst och hår. De upplevde sexuell dysfunktion och kände sig mindre attraktiva på grund av sina kroppsliga förändringar. Det framkom att kvinnorna upplevde brist på information vilket ledde till ett stort behov av rätt information och stöd. Kvinnorna upplevde känslor av rädsla och osäkerhet. Detta diskuterades ur Aaron Antonovsky teori (KASAM) och andra vetenskapliga artiklar. Slutsats: Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer präglas av både negativa och positiva aspekter. Denna litteraturöversikt kan bidra till att sjuksköterskor får en ökad kunskap och förståelse för hur det är att leva med bröstcancer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)