Språkets betydelse för matematik

Detta är en C-uppsats från

Författare: Ashna Hamasalih; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:  Vad kan det beror på att elever har svårigheter med matematikinlärning?Hur ser lärarna på språkets betydelse för lärande och undervisning i matematik?MetodArbete utgår ifrån en kvalitativ metod som bygger på intervju med ett antal lärare i fyra olikagrundskolor för tidigare år. Jag har använt bandspelaren under intervjun med lärarna, för attkunna omskriva och analysera dem i arbetet.ResultatResultat efter min undersökning åskådliggör att både enspråkig elev och tvåspråkigelev kan ha matematiksvårigheter som beror på olika saker. I intervjuarna fick jagfram att matematiksvårigheter beror på olika saker, som att eleven har gått för fortfram i matematiken eller alla har samma lärobok, eftersom eleverna är på olika nivå.Med en gemensam lärobok betyder att några är långt fram och några inte kan och deinte utvecklas särskilt mycket. Jag har fått reda på att lärarna menar att det inte bara ärmatematik i sig som kan vara svårt utan att det finns språkliga aspekter också. Det ärviktigt med språket, om inte eleven förstår allt läraren säger då problemet finns och detfinns många elever med den bristen. Med språket kan man beskriva sina känslor ellerkan förstå matematik språket. Det finns många begrepp i svenska språket som kanvara svårt för svenska elever också då blir det dubbelt så svårt för tvåspråkiga eleverdvs. minoritets elever. Jag har fått reda på att dessa lärare som undervisar i enmångkulturell skola brukar övertyga föräldrarna att söka modersmålsundervisningenför sina barn eftersom det stärker svenska språket. Barnen som harmodersmålsundervisning syns på deras läs- och skriv och matematikinlärning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)