SJUKSKÖTERSKORS NEGATIVA ATTITYD GENTEMOT PATIENTER MED SUBSTANSBEROENDE

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: En drog innebär ett psykoaktivt ämne, exempelvis alkohol och narkotika. Alkohol och narkotika är två droger som kan leda till beroende. Ett beroende är ett kompulsivt förhållande till en specifik substans, det påverkar sinnesstämningen och kan ha svåra följder. Under de senaste åren har alkohol- och drogmissbruk ökat vilket bidrar till ett ökat tryck på både psykiatrisk såväl som somatisk sjukvård. Patienter med beroendeproblematik är en specifik patientgrupp som vårdpersonal har en generell negativ attityd gentemot vilket är något som påverkar omvårdnaden av dessa patienter. Syfte: Syftet med detta examensarbete är att beskriva bakomliggande faktorer för sjuksköterskors negativa attityd mot att vårda patienter med substansberoende. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes vid insamling av data. Datainsamling skedde på två databaser där tio artiklar valdes ut och gick igenom en kvalitetsgranskning. Artiklarna analyserades sedan med hjälp av en integrerad innehållsanalys för att identifiera huvud- och underteman. Resultat: Sjuksköterskans negativa attityd härstammar i brist på utbildning, fördomar samt tidigare upplevelser i vårdmötet. Sjuksköterskornas förförståelse, patienters aggressiva och manipulerande beteende var några aspekter som den negativa attityden grundade sig i. Brist på utbildning gjorde att sjuksköterskor inte kände sig bekväma med att vårda dem och ofta drog sig undan när dessa patienter kom till avdelningen. Sjuksköterskorna var medvetna om vikten av att skapa en relation till patienterna, dock ansågs detta vara känslomässigt dränerande och tidskrävande. Konklusion: Sjuksköterskors negativa attityder beror på fördomar, kunskapsbrist samt patienternas brist på följsamhet. Kunskapsbristen skapar känslor av osäkerhet vilket leder till negativa attityder. Sjuksköterskor behöver utbildning om beroende, förbättras kunskapen och förmågan att se patienten bakom beroendet kommer omvårdnaden förbättras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)