Överskottsinformation : En granskning av användningen av överskottsinformation i förhållande till våra rättigheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Sara Olsson; [2019]

Nyckelord: Juridik; Överskottsinformation;

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar rättsväsendets användning av överskottsinformation i förhållande till de rättigheter vi, som individer, erhåller genom EKMR. Syftet med uppsatsen är därmed att undersöka om nuvarande reglering i 27 kap. 23 a § RB uppfyller de krav på rättighetesinskränkande lagstiftning som följer av EKMR. Uppsatsen behandlar också art. 6 EKMR i förhållande till den fria bevisprövningen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)